Η «ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έναντι του COVID-19

Με έντονο το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μας που παραμένει ενεργό στην πρώτη γραμμή, η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ έχει προχωρήσει από την πρώτη στιγμή στην εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων προστασίας και ασφάλειας λόγω της έξαρσης του ιού COVID-19 στη χώρα μας.

Τα εφαρμοσμένα μέτρα ασφαλείας έχουν ως σκοπό πρωτίστως την πρόληψη και την αποτελεσματική παρέμβαση έναντι της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Παράλληλα όμως, κύριο μέλημά μας είναι και η εξασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας της εταιρείας μας προκειμένου να επιτευχθεί η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας και κατ’ επέκταση η συνεχής τροφοδοσία της αγοράς και η κίνηση του εμπορίου.

Για το λόγο αυτό, η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ έχει υιοθετήσει τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

 1. Συνεχής ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν.
 2. Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους, όπως γάντια και μάσκες, προκειμένου να ολοκληρώνεται η εργασία τους με ασφάλεια και χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική τους υγεία, καθώς και αυτή των συναδέλφων τους και των οικογενειών τους.
 3. Τοποθέτηση απολυμαντικών χεριών στην είσοδο των γραφείων, σε κάθε τμήμα και σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο όπως κουζίνα, wc και αίθουσα συνεδριάσεων.
 4. Λήψη μέτρων περιβαλλοντικής και ατομικής υγιεινής, όπως τακτικός αερισμός χώρων εργασίας, εντατικός καθαρισμός χώρων, επιφανειών, συσκευών και εξοπλισμού εργασίας, καθώς και συστηματικές απολυμάνσεις γραφείων και οχημάτων.
 5. Περιορισμός εισόδου και επιθεώρηση επισκεπτών και εισερχόμενων αντικειμένων στα γραφεία της εταιρείας.
 6. Εφαρμογή τηλεργασίας διοικητικού προσωπικού στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
 7. Αναβολή προγραμματισμένων συμμετοχών σε δραστηριότητες που συνεπάγονται συναθροίσεις ατόμων, καθώς και αναβολή εταιρικών ταξιδιών.
 8. Περιορισμός συνωστισμού εντός των χώρων των εγκαταστάσεων και ενθάρρυνση επικοινωνίας χωρίς φυσική παρουσία αλλά μέσω τηλεφώνου, email ή τηλεδιάσκεψης, όπου είναι εφικτό.
 9. Κοινοποίηση οδηγιών πρόληψης και υγιεινής στα Υποκαταστήματά μας, καθώς και στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
 10. Συχνή επικοινωνία με τα τμήματα της εταιρείας για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοποιημένων μέτρων προφύλαξης.
 11. Διαμόρφωση πλάνου διαχείρισης έκτακτων μελλοντικών αναγκών και συμβάντων.
 12. Διαρκής ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή ενημέρωση και κατεύθυνση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την προστασία.

Οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν ότι τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουμε για τον περιορισμό της διάδοσης του ιού, είναι μέτρα ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Γι’ αυτό στη ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε διαρκώς αναφορικά με τις ισχύουσες πολιτικές και τα μέτρα αντιμετώπισης της υφιστάμενης κρίσης από το Υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.